Elektronická úradná tabuľa

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2018 - pre MŠ Kráľova Lehota

Rozpočet obce Kráľova Lehota na rok 2019 - 2021 - zverejnený dňa 05.12.2018

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Kráľova Lehota pre obdobie rokov 2018-2022, zverejnený dňa 08.06.2018

Záverečný účet obce Kráľova Lehota rok 2017 - zverejnený dňa 08.06.2018

Návrh VZN 1/2018 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko - cintorín v Obci Kráľova Lehota - zverejnený dňa 25.04.2018

Rozpočet Obce Kráľova Lehota na rok 2018 - vyvesený dňa 12.12.2017

Záverečný účet obce Kráľova Lehota za rok 2016

Rozpočet Obce Kráľova Lehota na rok 2017 -  vyvesený dňa 13.12.2016

Záverečný účet obce Kráľova Lehota za rok 2015

Rozpočet Obce Kráľova Lehota na rok 2016 - vyvesený dňa 10.12.2015

 

Spracovanie spoločného PHSR obcí regiónu Horný Liptov

Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39 oznamuje verejnosti, že bolo zahájené spracovanie Spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova na obdobie rokov 2015-2022 ako strednodobého rozvojového dokumentu regiónu Horný Liptov, v ktorom bude obec Kráľova Lehota mať vyčlenenú osobitnú časť týkajúcu sa strategického plánovania rozvoja obce pre uvedené obdobie v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo.

V Kráľovej Lehote, dňa 26.02.2015

 

PrílohaVeľkosť
Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej-osoby za rok 2018.pdf165.71 KB
Rozpočet obce pre rok 2019-2021.pdf311.27 KB
záverečný účet obce Kráľova Lehota rok 2017.pdf486.05 KB
Návrh VZN č. 1_2018 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko-cintorín.pdf434.34 KB
Rozpočet obce pre rok 2018-2020.pdf161.09 KB
záverečný účet obce Kráľova Lehota rok 2016.doc294 KB
Rozpočet obce pre rok 2017-2019.pdf159.97 KB
záverečný účet obce Kráľova Lehota rok 2015.doc282 KB
Rozpočet obce pre rok 2016.pdf160.15 KB
povinnosť pre občanov prevádzkujúcich ubytovanie.pdf104.91 KB

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Kráľova Lehota

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Kráľova Lehota pre obdobie rokov 2018 - 2022, zverejnený dňa 08.06.2018.

Písomné pripomienky ku Komunitnému plánu sociálnych služieb Obce Kráľova Lehota môžete doručiť na Obecný úrad Kráľova Lehota do 15 dní od jeho zverejnenia, t.j. do 25.06.2018.

PrílohaVeľkosť
Komunitný plán sociálnych služieb Obce Kráľova Lehota.pdf1.41 MB
Príloha č. 1_Prehľad sociálnych služieb podla zákona.pdf253.49 KB
Príloha č. 2_Registrovaní_poskytovatelia.pdf408.19 KB
Príloha č. 3_Zoznam_CHD_a_CHP_v_uzemi_MAS.pdf322.78 KB
Príloha č. 4_Dotazník_obce_Kráľova_Lehota.pdf341.89 KB

Oznámenie o začatí správneho konania na výrub dreviny v zmysle zákona č. 408/2011 Z.z.

 

O z n á m e n i e:

Obec Kráľova Lehota, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa §2 písm. f) zákona č. 416/2011 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky a v zmysle zákona NR SR č. 542/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe písomnej žiadosti ............... zo dňa ........... o vydanie súhlasu na výrub dreviny ................. rastúcich na parc. č. ......., druh pozemku ............... v k.ú. Kráľova Lehota zvoláva týmto v zmysle § 47 ods. 8 príslušného zákona na deň ....................... ústne pojednávanie a obhliadku tvaru miesta s vyznačením výrubu dreviny so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Kráľovej Lehote.

            V zmysle zákona č. 408/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Čl. IV. ods. 7 oznamuje začatie správneho konania na výrub dreviny pod číslom .................

            Zároveň ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody určuje termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom konaní podľa odseku 3) príslušného zákona do ..........................

 V Kráľovej Lehote, dňa ..............

                                                                                                           signed

                                                                                              Vladimír  K a p r í n i, v.r.

                                                                                                          starosta obce