Elektronická úradná tabuľa

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať 03.03.2020, v utorok o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kráľovej Lehote.

Rozpočet obce Kráľova Lehota na rok 2020-2022 - zverejnený dňa 12.12.2019

Záverečný účet obce Kráľova Lehota rok 2018 - zverejnený dňa 03.06.2019

Obec Kráľova Lehota v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 plat alebo odmenu zástupcu starostu obce Kráľova Lehota. Odmena zástupcu starostu obce Kráľova Lehota sa určuje na sumu 70,00 € mesačne.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2018 - pre MŠ Kráľova Lehota

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Kráľova Lehota pre obdobie rokov 2018-2022, zverejnený dňa 08.06.2018

Záverečný účet obce Kráľova Lehota rok 2017 - zverejnený dňa 08.06.2018

Rozpočet Obce Kráľova Lehota na rok 2018 - vyvesený dňa 12.12.2017

Záverečný účet obce Kráľova Lehota za rok 2016

Rozpočet Obce Kráľova Lehota na rok 2017 -  vyvesený dňa 13.12.2016

Záverečný účet obce Kráľova Lehota za rok 2015

Rozpočet Obce Kráľova Lehota na rok 2016 - vyvesený dňa 10.12.2015

 

Spracovanie spoločného PHSR obcí regiónu Horný Liptov

Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39 oznamuje verejnosti, že bolo zahájené spracovanie Spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova na obdobie rokov 2015-2022 ako strednodobého rozvojového dokumentu regiónu Horný Liptov, v ktorom bude obec Kráľova Lehota mať vyčlenenú osobitnú časť týkajúcu sa strategického plánovania rozvoja obce pre uvedené obdobie v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo.

V Kráľovej Lehote, dňa 26.02.2015

 

PrílohaVeľkosť
Pozvánka na OZ.pdf173.98 KB
Rozpočet obce pre rok 2020-2022.pdf311.07 KB
Rozpočet obce pre rok 2019-2021.pdf311.27 KB
záverečný účet obce Kráľova Lehota rok 2018.pdf486.36 KB
Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej-osoby za rok 2018.pdf165.71 KB
záverečný účet obce Kráľova Lehota rok 2017.pdf486.05 KB
Rozpočet obce pre rok 2018-2020.pdf161.09 KB
záverečný účet obce Kráľova Lehota rok 2016.doc294 KB
Rozpočet obce pre rok 2017-2019.pdf159.97 KB
záverečný účet obce Kráľova Lehota rok 2015.doc282 KB
Rozpočet obce pre rok 2016.pdf160.15 KB
povinnosť pre občanov prevádzkujúcich ubytovanie.pdf104.91 KB

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Kráľova Lehota

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Kráľova Lehota pre obdobie rokov 2018 - 2022, zverejnený dňa 08.06.2018.

Písomné pripomienky ku Komunitnému plánu sociálnych služieb Obce Kráľova Lehota môžete doručiť na Obecný úrad Kráľova Lehota do 15 dní od jeho zverejnenia, t.j. do 25.06.2018.

PrílohaVeľkosť
Komunitný plán sociálnych služieb Obce Kráľova Lehota.pdf1.41 MB
Príloha č. 1_Prehľad sociálnych služieb podla zákona.pdf253.49 KB
Príloha č. 2_Registrovaní_poskytovatelia.pdf408.19 KB
Príloha č. 3_Zoznam_CHD_a_CHP_v_uzemi_MAS.pdf322.78 KB
Príloha č. 4_Dotazník_obce_Kráľova_Lehota.pdf341.89 KB

Oznámenie o začatí správneho konania na výrub dreviny v zmysle zákona č. 408/2011 Z.z.

 Správne konania - ochrana prírody :

Obec Kráľova Lehota, ako orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Kráľova Lehota, Obecný úrad, 032 33 Kráľova Lehota, alebo elektronicky na adresu: 
obec.klehota@mag-net.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní je 5 dní od zverejnenia informácie

Oznámenie č.:

OcÚKL 82/2020 zo dňa 25.02.2020 - parc. č. C-KN 328 v k.ú. Kráľova Lehota - zverejnené dňa 27.02.2020

OcÚKL 97/2020 zo dňa 27.02.2020 - parc. č. C-KN 532/2 v k.ú. Kráľova Lehota - zverejnené dňa 27.02.2020

OcÚKL 100/2020 zo dňa 27.02.2020 - parc. č. C-KN 785/3, 785/1, 788/1 v k.ú. Kráľova Lehota - zverejnené dňa 27.02.2020