Rekonštrukcia MK Magdolina skala Kráľova Lehota

 Rekonštrukcia MK Magdolina skala Kráľova Lehota

PREDMET ZÁKAZKY : Rekonštrukcia MK Magdolina skala Kráľova Lehota

Druh zákazky: Práce

Stručný opis:

Stavba zahŕňa uskutočnenie stavebných prác v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Desingncraft, s.r.o.,

Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš, zodp. projektant Ing. Ján Mudrik a ELVIK, Ing. Vladimír Kičin, Moyzesova 1488,

033 01 Liptovský Hrádok a jedná sa o tri stavebné objekty :

SO01 Rekonštrukcia miestnej komunikácie s asfaltovým povrchom

SO02 Chodník zo zámkovej dlažby

SO03 Verejné osvetlenie

Rekonštrukcia zahŕňa rekonštrukciu existujúcej miestnej obslužnej komunikácie dĺžky 465,41m, premennej šírky od

5,0m do 5,30m v obci Kráľova Lehota s miestami obojstranných chodníkov pre chodcov. .. viac info v priložených súboroch.

PrílohaVeľkosť
oznamenie-1329_-_wyp.pdf63.8 KB
vysvetlenie č.1.pdf322.7 KB
vysvetlenie č.2.pdf316.08 KB

Súťažné podklady

Súťažné podklady

PrílohaVeľkosť
S£úaßnÇ podklady Kr†ñova Lehota.pdf805.72 KB

Príloha 1 až 3

 Príloha 1 až 3

PrílohaVeľkosť
pr°loha ü.1, 2 a ü.3.doc166 KB
pr°loha ü.1, 2 a ü.3.docx62.7 KB
Príloha č. 3- Zmluva o dielo - vysvetlenie č.2.doc171 KB

Príloha č. 4

 Príloha č. 4

PrílohaVeľkosť
Pr°loha ü. 4 - 01 SO03 SITUµCIA.pdf32.93 KB
Pr°loha ü. 4 -TECHNICKµ SPRµVA_SO01 (1).pdf303.33 KB
Pr°loha ü.4 06 SO01 SITUACIA BÈRAC÷CH PRµC.pdf731.17 KB
Pr°loha ü.4 - 05 SO01VZOROVê PRIE¨NE REZY.pdf374.18 KB
Pr°loha ü.4 - 02 SO 01 - 02 SITUACIA.pdf9.84 MB
Pr°loha ü.4 - 02 SO03 REZY.pdf14.89 KB
Pr°loha ü.4 - 03 SO 01 Pozdíßny prieüny profil.pdf983.13 KB
Pr°loha ü.4 - 03 SO02- PRIE¨NE REZY.pdf349.33 KB
Pr°loha ü.4 - 03 SO03 STO¶IAR.pdf50.18 KB
Pr°loha ü.4 - 04 SO02 VZOROVê PRIE¨NE REZY.pdf371.34 KB
Pr°loha ü.4 - 05 SO02 SITUACIA BÈRAC÷CH PRµC.pdf738.55 KB
Pr°loha ü.4 - C1 SO01, SO02- KORDINA¨Nµ SITUµCIA.pdf1.04 MB
Pr°loha ü.4 - SO 1, SO 02 01CELKOVµ SITUµCIA BaH.pdf475.79 KB
Pr°loha ü.4 - SO03 VO KLEHOTA (1) technick† spr†va elektro.pdf247.06 KB
Pr°loha ü.4 -B_S£hrnn† technick† spr†va.pdf370.06 KB
Pr°loha ü.4 -TECHNICKµ SPRµVA SO02.pdf291.61 KB
Pr°loha ü.4- 04 SO01 PRIE¨NE REZY.pdf699.6 KB
Prloha ü. 4 - 02 SO02 - SITUACIA.pdf866.86 KB

Príloha č. 5

 Príloha č. 5

PrílohaVeľkosť
Príloha č.5 - Výkaz výmer SO01.xls32 KB
Príloha č.5 - Výkaz výmer SO02.xls38 KB
Pr°loha ü.5 - SO01 - VÏkaz vÏmer.xls32 KB
Pr°loha ü.5 - SO02 VÏkaz vÏmer.xls38 KB
Pr°loha ü.5 - SO03 VÏkaz vÏmer VO.xls27 KB