Oznámenie o začatí správneho konania na výrub dreviny v zmysle zákona č. 408/2011 Z.z.

 

O z n á m e n i e:

Obec Kráľova Lehota, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa §2 písm. f) zákona č. 416/2011 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky a v zmysle zákona NR SR č. 542/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe písomnej žiadosti ............... zo dňa ........... o vydanie súhlasu na výrub dreviny ................. rastúcich na parc. č. ......., druh pozemku ............... v k.ú. Kráľova Lehota zvoláva týmto v zmysle § 47 ods. 8 príslušného zákona na deň ....................... ústne pojednávanie a obhliadku tvaru miesta s vyznačením výrubu dreviny so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Kráľovej Lehote.

            V zmysle zákona č. 408/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Čl. IV. ods. 7 oznamuje začatie správneho konania na výrub dreviny pod číslom .................

            Zároveň ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody určuje termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom konaní podľa odseku 3) príslušného zákona do ..........................

 V Kráľovej Lehote, dňa ..............

                                                                                                           signed

                                                                                              Vladimír  K a p r í n i, v.r.

                                                                                                          starosta obce