Oznámenie o začatí správneho konania na výrub dreviny v zmysle zákona č. 408/2011 Z.z.

 Správne konania - ochrana prírody :

Obec Kráľova Lehota, ako orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Kráľova Lehota, Obecný úrad, 032 33 Kráľova Lehota, alebo elektronicky na adresu: 
obec.klehota@mag-net.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní je 5 dní od zverejnenia informácie

Oznámenie č.: OcÚKL 417/2020 - výrub 2 ks smrekov na parc. č. C-KN 510/2, druh pozemku záhrada k.ú. Kráľova Lehota, v intraviláne obce

 

 

PrílohaVeľkosť
Oznámenie o začatí konania a nariadenia ústneho pojednávania.pdf197.72 KB