Dobudovanie viacúčelového športového ihriska Kráľova Lehota

Na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1300046 s poskytovateľom podpory Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Bratislava v rámci opatrenia 3.1.2 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo bude v mesiaci máj 2014 začaté s realizáciou dobudovania viacúčelového športového ihriska. Projekt nadväzuje na realizáciu iného projektu podporeného  z PRV SR 2007 – 2013 v rámci výzvy na predkladanie projektov, ktorú vyhlásila MAS Horný Liptov v roku 2010.

Stavebné práce v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 6/2012 zo dňa 25.06.2012 zrealizuje dodávateľ SPORT SERVICE, s.r.o., 038 02 Diaková 103 o celkovom náklade 34 568,40 € vrátane DPH, spoluúčasť obce je 20%, s plánovaným ukončením v letných mesiacoch v roku 2014.

Cieľom projektu je dostavba viacúčelového športového ihriska v areáli vedľa futbalového ihriska, ktoré bude slúžiť obyvateľom a návštevníkom obce ako zázemie pre letné a zimné kolektívne športy. Dostavba viacúčelového ihriska zlepší kvalitu života na vidieku prostredníctvom investícií do objektov podporujúcich voľnočasové aktivity v súlade s opatrením ISRU 3.1.2 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo.

Realizácia projektu je zameraná na dobudovanie viacúčelového športového ihriska o rozmeroch 36x18 m, ktoré bude pozostávať z položenia umelého trávnika pre multifunkčné využitie, zhotovenie odsadeného oplotenia po bokoch a za bránami, dodávky a montáže osvetlenia umiestneného na 4 stĺpoch, osadenie zámkovej dlažby a lavičiek, dodávky športového príslušenstva (prenosné stĺpiky pre volejbal a tenis, tenisová sieť, športová volejbalová sieť, futbalové a hokejové bránky so sieťou).

Dostavaním športového ihriska a hlavne možnosťou využívať ho na viaceré letné a zimné kolektívne športy sa vhodne doplní športová infraštruktúra obce.

Vladimír Kapríni, starosta obce