Otvorenie pamätnej izby Kristy Bendovej a Oldricha Bendu

V piatok 4. septembra 2015 sa pred budovou železničnej stanice, v ich rodnom dome v Kráľovej Lehote, konalo slávnostné otvorenie pamätných izieb významnej slovenskej spisovateľky pre deti a mládež Kristy Bendovej a jej brata akademika Oldricha Bendu.

            Slávnosť moderovala Erika Šteučeková, ktorá vyzdvihla význam otvorenia pamätných izieb týchto významných osobností aj pre mladé a nastávajúce generácie. Obľúbenou básničkou Bola raz jedna trieda... Vanda Ballonová oživila spomienky na školské časy. Slávnostný príhovor a privítanie hostí predniesol starosta obce Vladimír Kapríni, ktorý pripomenul uloženie urny slovenskej spisovateľky do urnového hrobu v tvare otvorenej knihy na cintoríne v Kráľovej Lehote v roku 2011 a jej význam do budúcnosti. K prítomným sa prihovoril generálny riaditeľ ŽSR Dušan Šefčík, vydavateľka vydavateľstva BUVIK Bratislava Mária Števková, prodekan STU Fakulty elektrotechniky a informatiky Bratislava Mikuláš Bittera. Príhovory hostí oživili v spomienkach na svojich rodičov, na mamu syn Juraj Kostra a na otca dcéra Dorota Gažiová. Z tvorby Kristy Bendovej predniesla báseň Ďakujem ti poézia...  rodáčka z Kráľovej Lehoty Janka Bernáthová Lehotská.

            Prestrihnutím pásky, zápisom do kroník a prehliadkou expozície sa pamätné izby stali prístupnými pre školy i širokú verejnosť.   

            Ďakujeme generálnemu riaditeľovi Železníc SR Dušanovi Šefčíkovi za osobný finančný príspevok, vedeniu ŽSR Bratislava za vyčlenené finančné prostriedky na obnovu budovy, oblastnému riaditeľovi ŽSR Žilina Pavlovi Oravcovi a zamestnancom za zodpovedný prístup pri rekonštrukčných prácach, riaditeľovi Strediska hospodárenia s majetkom ŽSR Bratislava Ľubomírovi Bielikovi a kolektívu pracovníkov. Za finančný príspevok ďakujeme Rudofovi Lehotzkemu zo Švajčiarska, rodákovi z Kráľovej Lehoty, Slovenskej sporiteľni, a.s. Bratislava, Komunálnej poisťovni, a.s., Bratislava, vedeniu Slovenskej technickej univerzity, Fakulte elektrotechniky a informatiky, Bratislava a prof. Slámovi za poskytnuté fotografie Oldricha Bendu z archívu univerzity, Štefanovi Ratkošovi majiteľovi stavebnín Unimix Liptovský Hrádok, súrodencom Lehotským z penziónu Larion Kráľova Lehota. Za vecné dary ďakujeme Alene Pólovej s manželom Honzom z Příbramu za nábytok do izby Kristy Bendovej, ktorý darovali po svojej mame, rodáčke z Kráľovej Lehoty, vydavateľke Márii Števkovej a kolektívu z vydavateľstva BUVIK Bratislava za poskytované knižné vydania a bulletin pri príležitosti otvorenia pamätnej izby, Veronike a Pavlovi Lehotským z Kráľovej Lehoty za domáce tkané koberce, Ive Nedelskej za obraz. Poďakovanie za odvedenú prácu vyslovujeme zamestnancom obce Dušanovi Lesákovi, Vladimírovi Poliakovi, Janke Lehotskej a pracovníkom v hmotnej núdzi, kolektívu zamestnancov železničnej stanice v Kráľovej Lehote za spoluprácu počas rekonštrukčných prác a všetkým ostatným, ktorí nám nezištne pomáhali.