Latest albums

A total of 58 albums, 835 imageView images

Oprava živičného krytu komunikácie Kráľova Lehota

obecklPublished in 10/11/2021 - 12:26A total of 0 images

 Oprava živičného krytu komunikácie Kráľova Lehota + prílohy - zverejnené dňa 11.10.2021

rok 2021

obecklPublished in 10/11/2021 - 12:24A total of 0 images

 Verejné obstarávanie rok 2021

Komposesorát a urbariát Pozemkové spoločenstvo Kráľova Lehota

obecklPublished in 09/06/2021 - 13:16A total of 0 images
Komposesorát a urbariát Pozemkové spoločenstvo Kráľova Lehota
Sídlo: 032 33 Kráľova Lehota 294
Poštová adresa: 032 33 Kráľova Lehota 43
Kontakt: +421 918 676 961
IČO: 00 630 781
DIČ: 2020576679View album

Rekonštrukcia chodníka Magdolina skala Kráľova Lehota

obecklPublished in 07/13/2021 - 13:18A total of 13 images

 Rekonštrukcia chodníka Magdolina skala Kráľova Lehota

Rekonštrukcia kotolne v Materskej škole Kráľova Lehota na biomasu

obecklPublished in 08/13/2019 - 13:48A total of 0 images

 Rekonštrukcia kotolne v Materskej škole Kráľova Lehota na biomasu - zverejnená od 13.08.2019

rok 2019

obecklPublished in 08/13/2019 - 13:27A total of 0 images

 Verejné obstarávanie v roku 2019

Rekonštrukcia chodníka Magdolina skala Kráľova Lehota

obecklPublished in 07/18/2019 - 13:54A total of 0 images

 Rekonštrukcia chodníka Magdolina skala Kráľova Lehota - zverejnená 18.07.2019

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

obecklPublished in 02/18/2019 - 13:07A total of 0 images

Obec Kráľova Lehota v zastúpení starostom obce Vladimírom Kaprínim v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Verejné vyhlášky

obecklPublished in 02/12/2019 - 07:50A total of 0 images

 Verejné vyhlášky:

 Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia žilinského kraja - Zmena a doplnok č. 2" - zverejnené od 29.07.2021 do 16.08.2021

 

 

Územný plán obce Kráľova Lehota - Zmeny a doplnky č. 2

obecklPublished in 07/31/2018 - 09:35A total of 0 images

Obec Kráľova Lehota, ako príslušný orgán územného plánovania, ktorý zabezpečuje spracovanie úlohy "Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Kráľova Lehota" oznamuje, že začína v zmysle § 22 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov PREROKOVANIE NÁVRHU Zmeny a doplnky č.