Latest albums

A total of 58 albums, 818 imageView images

Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš-Poprad-Tatry (mimo), 2.3.4. etapa

obecklPublished in 06/15/2022 - 09:07A total of 0 images

Obec Kráľova Lehota podľa § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako dotknutá obec informuje verejnosť, že dňa 10.06.2022 jej bola doručená správa o hodnotení navrhovanej činnosti "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), 2.3.4.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

obecklPublished in 06/13/2022 - 11:21A total of 0 images

 Voľby do orgánov samosprávy obcí

Vaic informácii nájdete na:

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

obecklPublished in 06/13/2022 - 11:19A total of 0 images

 Voľby do orgánov samosprávnych krajov

viac informácii nájdete na:

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

rok 2021

obecklPublished in 10/11/2021 - 12:24A total of 0 images

 Verejné obstarávanie rok 2021

Komposesorát a urbariát Pozemkové spoločenstvo Kráľova Lehota

obecklPublished in 09/06/2021 - 13:16A total of 0 images
Komposesorát a urbariát Pozemkové spoločenstvo Kráľova Lehota
Sídlo: 032 33 Kráľova Lehota 294
Poštová adresa: 032 33 Kráľova Lehota 43
Kontakt: +421 918 676 961
IČO: 00 630 781
DIČ: 2020576679View album

Rekonštrukcia chodníka Magdolina skala Kráľova Lehota

obecklPublished in 07/13/2021 - 13:18A total of 13 images

 Rekonštrukcia chodníka Magdolina skala Kráľova Lehota

Rekonštrukcia kotolne v Materskej škole Kráľova Lehota na biomasu

obecklPublished in 08/13/2019 - 13:48A total of 0 images

 Rekonštrukcia kotolne v Materskej škole Kráľova Lehota na biomasu - zverejnená od 13.08.2019

rok 2019

obecklPublished in 08/13/2019 - 13:27A total of 0 images

 Verejné obstarávanie v roku 2019

Rekonštrukcia chodníka Magdolina skala Kráľova Lehota

obecklPublished in 07/18/2019 - 13:54A total of 0 images

 Rekonštrukcia chodníka Magdolina skala Kráľova Lehota - zverejnená 18.07.2019

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

obecklPublished in 02/18/2019 - 13:07A total of 0 images

Obec Kráľova Lehota v zastúpení starostom obce Vladimírom Kaprínim v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.