Bolo hlásené v rozhlase

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote, ktoré sa bude konať dňa 11. decembra 2019 (streda) o 16,30 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kráľovej Lehote.

Územný plán obce Kráľova Lehota - Zmeny a doplnky č. 2

Obec Kráľova Lehota oznamuje občanom, že sa otvára Územný plán obce Kráľova Lehota formou Zmien a doplnkov č. 2. Pri spracovaní zmien a doplnkov je možné riešiť prípadné zmeny alebo návrhy schváleného ÚPN-O. Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke obce v sekcii Elektronická úradná tabuľa a na webovej stránke http://enviroportal.sk v časti EIA/SEA. Písomné stanoviská k "Oznámeniu" môže zainteresovaná verejnosť doručiť najneskôr do 15 dní od jeho zverejnenia na adresu: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

Dane a poplatky

Oznamujeme občanom, že sa od 10. apríla 2019 začali v našej obci platiť dane a poplatky na rok 2019, t.z. daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za odvoz komunálneho odpadu. Dane a poplatky si môžete prísť zaplatiť na tunajší obecný úrad počas úradných hodín.

UPOZORNENIE!!!

Dôrazne upozorňujeme chovateľov psov, aby svoje psi nepúšťali voľne pobehovať po dedine. Podľa platného VZN 1/2008 je zakázané voľne púšťať, nechať pobehovať psov a tak ohrozovať bezpečnosť a zdravie obyvateľov našej obce a návštevníkov obce.

AKTUÁLNE

Dôrazne upozorňujeme občanov na prísny zákaz vyvážania domového odpadu na uzatvorenú skládku a vytváranie iných divokých skládok v obci a aj mimo obce. Občanom, ktorí tento zákaz porušia a budú prichytení alebo bude na obecnom úrade oznámené, kto odpad odviezol, obecný úrad postúpi tento podnet na Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši za účelom uloženia pokuty a odstánenia nelegálnej skládky. Odpad je potrebné separovať do kontajnerov, ktoré sú na to určené.

AKTUÁLNE Dôležitá informácia

Obraciame sa na všetkých obyvateľov našej obce, aby dôsledne pristupovali k separovaniu odpadu. Do kontajnerov na plasty, označených žltou farbou treba vhadzovať plastové fľaše, tetrapaky - z džúsov, mlieka, plechovky z piva a pod. Tieto je potrebné riadne stlačiť a zdemolovať tak, aby mali čo najmenší objem a tým sa nezapĺňal rýchlo kontajner. Do kontajnerov na sklo, označených zelenou farbou, treba vhadzovať len sklo biele a farebné bez zátok a vrchnákov. Dôrazne upozorňujeme, aby sa do kuka nádob nevhadzovali plastové fľaše, tetrapaky a sklo! Dôsledným separovaním odpadu a následnou recykláciou sa zmenší množstvo komunálneho odpadu, čím budeme spolu šetriť finančné prostriedky, ako aj životné prostredie v našej obci, ale i klimatické podmienky na našej Zemi a vzácne prírodné zdroje.

PrílohaVeľkosť
Pozvánka na OZ dňa 11.12.2019.pdf168.16 KB