Bolo hlásené v rozhlase

Generálny pardon LVS, a.s. Liptovský Mikuláš

LVS, a.s. Liptovský Mikuláš vyhlasuje generálny pardon, ktorý umožňuje občanom, aby v lehote do 30.9.2019 zabezpečil zlegalizovanie vypúšťanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie v súlade so zákonom bez toho, aby voči nim boli uplatnené sankcie vyplývajúce zo zákona. 

Drobná prevádzka v Kráľovej Lehote oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční vo štvrtok 18.04.2019 v dopoludňajších hodinách.

 

Dane a poplatky

Oznamujeme občanom, že sa od 10. apríla 2019 začali v našej obci platiť dane a poplatky na rok 2019, t.z. daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za odvoz komunálneho odpadu. Dane a poplatky si môžete prísť zaplatiť na tunajší obecný úrad počas úradných hodín.

UPOZORNENIE!!!

Dôrazne upozorňujeme chovateľov psov, aby svoje psi nepúšťali voľne pobehovať po dedine. Podľa platného VZN 1/2008 je zakázané voľne púšťať, nechať pobehovať psov a tak ohrozovať bezpečnosť a zdravie obyvateľov našej obce a návštevníkov obce.

AKTUÁLNE

Dôrazne upozorňujeme občanov na prísny zákaz vyvážania domového odpadu na uzatvorenú skládku a vytváranie iných divokých skládok v obci a aj mimo obce. Občanom, ktorí tento zákaz porušia a budú prichytení alebo bude na obecnom úrade oznámené, kto odpad odviezol, obecný úrad postúpi tento podnet na Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši za účelom uloženia pokuty a odstánenia nelegálnej skládky. Odpad je potrebné separovať do kontajnerov, ktoré sú na to určené.

AKTUÁLNE Dôležitá informácia

Obraciame sa na všetkých obyvateľov našej obce, aby dôsledne pristupovali k separovaniu odpadu. Do kontajnerov na plasty, označených žltou farbou treba vhadzovať plastové fľaše, tetrapaky - z džúsov, mlieka, plechovky z piva a pod. Tieto je potrebné riadne stlačiť a zdemolovať tak, aby mali čo najmenší objem a tým sa nezapĺňal rýchlo kontajner. Do kontajnerov na sklo, označených zelenou farbou, treba vhadzovať len sklo biele a farebné bez zátok a vrchnákov. Dôrazne upozorňujeme, aby sa do kuka nádob nevhadzovali plastové fľaše, tetrapaky a sklo! Dôsledným separovaním odpadu a následnou recykláciou sa zmenší množstvo komunálneho odpadu, čím budeme spolu šetriť finančné prostriedky, ako aj životné prostredie v našej obci, ale i klimatické podmienky na našej Zemi a vzácne prírodné zdroje.

PrílohaVeľkosť
Upozornenie pre obyvateľov_generálny pardon.pdf363.73 KB