Symboly obce

 Obecný erb, pečať a vlajka

     Symbolom Kráľovej Lehoty je po pažiti bežiaci jeleň pred košatým stromom. Nad týmto symbolom je ešte hlava anjelika s krídlami.

Historicky je doložený pečatidlom z roku 1771. Latinsky kruhopis pečatidla znie: " * SIGILVM COM (mvitatis) K (irály) . LEHOTENSIS " (pečať obce Kráľovej Lehoty). Letopočet 1771 je vyrytý v priestore pažite. Odtlačok tohto pečatidla sa našiel na početných dokumentoch z rokov 1774 – 1886.

     Erbová pečať obce je veľmi duchaplne odvodená od rodového erbu zemepánov Lehotskovcov, v ktorom bol hlavným symbolom lukostrelec a doplnkovým jeleň. Kráľova Lehota si však jeleňa zvolila za svoj hlavný symbol, ktorý predstavoval lesné bohatstvo chotára. Aby obec čo najvýstižnejšie vyjadrila, že jej ide o symbolizovanie lesov, pridala listnatý strom. Podľa druhu stromu zobrazeného na pečatidle sa dá predpokladať, že pred vyše dvesto rokmi boli okolité lesy prevažne listnaté (teraz sú takmer úplne ihličnaté).

Pri tvorbe súčasného obecného erbu pre Kráľovu Lehotu sa vychádzalo z jestvujúcich odtlačkov spomínaného pečatidla z roku 1771. Heraldická tvorba nepripúšťa verné zobrazenie predmetov, ale vždy ich štylizuje. Tak je zobrazený i jeleň na erbe. Zmluva o vypracovaní erbu bola podpísaná 4. 11. 1993, štúdia vypracovaná 12. 1. 1994 a v obecnom zastupiteľstve schválená 7. 3. 1994. Erb bol prijatý heraldickou komisiou 9. 5. 1994 pod signatúrou HR 155 / K - 46 / 94. Nakreslil ho Ladislav Čisárik. Heraldická úprava erbu pozostáva z modrého štítu, v ktorom zo zelenej pažite vyrastá zelený listnatý strom, pred ním je strieborný (biely) jeleň v skoku. Okrúhla obecná pečať o priemere 35 mm má okolo uvedeného symbolu nápis " * OBEC KRÁĽOVA LEHOTA *  ".

Obecná vlajka vychádza z farieb erbu. Skladá sa z piatich vodorovných pruhov v poradí zhora dole biela – modrá – zelená – modrá – zelená. Keďže ide o vlajku obce, má dva zástrihy.

Na priečelí Obecného úradu okrem erbu obce je od augusta 1995 trvalo vyvesená obecná vlajka so slovenskou štátnou zástavou, od roku 2004 i so zástavou Európskej únie.

PrílohaVeľkosť
erb Lehotský.jpg51.08 KB
obecná pečať KL.jpg47 KB
obecná vlajka KL.jpg30.07 KB