Územný plán obce Kráľova Lehota - Zmeny a doplnky č. 2

Obec Kráľova Lehota, ako príslušný orgán územného plánovania, ktorý zabezpečuje spracovanie úlohy "Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Kráľova Lehota" oznamuje, že začína v zmysle § 22 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov PREROKOVANIE NÁVRHU Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Kráľova Lehota. Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k návrhu do 30 dní odo dňa vyvesenia oznámenia. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa nebude prihliadať.  - zverejnené 21.06.2019 do 22.07.2019

PrílohaVeľkosť
ZaD2 KL-1-grafika-sirsie-LEG-navrh.pdf96.47 KB
ZaD2 KL-1-grafika-sirsie-nalozka.pdf6.15 KB
ZaD2 KL-2-grafika-komplex M 10-KL-nalozka.pdf55.31 KB
ZaD2 KL-2-grafika-komplex M 10-LEG-navrh.pdf116.27 KB
ZaD2 KL-2-grafika-komplex M 10-Svarin-nalozka.pdf26.41 KB
ZaD2 KL-3-grafika-komplex M 5-A2-nalozka.pdf21.42 KB
ZaD2 KL-3-grafika-komplex M 5-B2-nalozka.pdf35.11 KB
ZaD2 KL-3-grafika-komplex M 5-C2-nalozka.pdf16.15 KB
ZaD2 KL-3-grafika-komplex M 5-LEG-navrh.pdf107.85 KB
ZaD2 KL-5b-grafika-voda+kanal-B2-nalozka.pdf24.49 KB
ZaD2 KL-5b-grafika-voda+kanal-C2-nalozka.pdf11.66 KB
ZaD2 KL-5b-grafika-voda+kanal-LEG-navrh.pdf93.28 KB
ZaD2 KL-6-grafika-OPaK-KL-LEG-navrh.pdf97.08 KB
ZaD2 KL-6-grafika-OPaK-KL-nalozka.pdf15.11 KB
ZaD2 KL-6-grafika-OPaK-Svarin-nalozka.pdf6.9 KB
ZaD2 KL-7-grafika-PP-A2-nalozka.pdf20.75 KB
ZaD2 KL-7-grafika-PP-B2-nalozka.pdf35.25 KB
ZaD2 KL-7-grafika-PP-C2-nalozka.pdf16.57 KB
ZaD2 KL-7-grafika-PP-LEG-navrh.pdf95.12 KB
ZaD2 KL-1-sirsie-podklad.pdf369.24 KB
ZaD2 KL-2-komplex M 10-KL-podklad.pdf197.55 KB
ZaD2 KL-2-komplex M 10-Svarin-podklad.pdf112.28 KB
ZaD2 KL-3-komplex M 5-A2-podklad.pdf81.15 KB
ZaD2 KL-3-komplex M 5-B2-podklad.pdf111.32 KB
ZaD2 KL-3-komplex M 5-C2-podklad.pdf56.77 KB
ZaD2 KL-5b-voda+kanal-B2-podklad.pdf77.35 KB
ZaD2 KL-5b-voda+kanal-C2-podklad.pdf42.56 KB
ZaD2 KL-6-OPaK-KL-podklad.pdf678.5 KB
ZaD2 KL-6-OPaK-Svarin-podklad.pdf374.03 KB
ZaD2 KL-7-PP-A2-podklad.pdf51.39 KB
ZaD2 KL-7-PP-B2-podklad.pdf82.31 KB
ZaD2 KL-7-PP-C2-podklad.pdf47.51 KB
KL-ZaD2-schema naloziek.pdf100.86 KB
ZaD2 KL-TEXT-navrh.pdf419.09 KB
ZaD2 KL-TEXT-schema REGUL-nalozka.pdf84.16 KB
ZaD2 KL-TEXT-schema REGUL-podklad.pdf149.99 KB
ZaD2 KL-TEXT-schema VPS-nalozka.pdf100.81 KB
ZaD2 KL-TEXT-schema VPS-podklad.pdf136.32 KB