Všeobecno záväzné nariadenie

Vážení občania

Návrh VZN č. 1/2018 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko - cintorín v Obci Kráľova Lehota - zverejnený dňa 25.04.2018

VZN č. 3/2017 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej ev. známky pre psa

VZN č. 2/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - vyvesený dňa 23.08.2017

VZN č. 1/2017 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Kráľova Lehota - vyvesený dňa 28.06.2017

 

PrílohaVeľkosť
Návrh VZN č. 1_2018 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko-cintorín.pdf434.34 KB
VZN č. 3_2017 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej ev.známky pre psa.pdf166.47 KB
VZN 2_2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf681.06 KB
VZN č. 1_2017 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Kráľova Lehota.pdf159.9 KB
VZN 1_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi.doc180 KB
VZN 2_2015 dane a poplatky, rok 2016.doc162 KB
VZN 1_2015 o sociálnych službách.doc55 KB
Dodatok č. 1_2014 k VZN dane a poplatky.doc25.5 KB
VZN 3_2014 dane a poplatky, rok 2015.doc126.5 KB
VZN 2_2014 Prevádzkový poriadok viacúčelové ihrisko.doc55.5 KB
VZN 1_2014 o dočasnom zásobovaní pitnou vodou.doc51 KB
VZN 1_2013 o dotáciách.doc136.5 KB
VZN 2_2013 o výške príspevku na čiast. úhradu nákladov v školách a školských r.2013.doc53 KB
VZN 1_2012 Trhový poriadok a podmienky predaja a poskytovania služieb v Obci Kráľova Lehota.doc119 KB
VZN 2_2011 ZaD č. 1 k ÚPN-O Kráľova Lehota.doc76.5 KB
VZN 2_2008 cintorínsky poriadok.doc73 KB
VZN 1_2008 verejný poriadok, 31.03.2010.doc78.5 KB