Všeobecno záväzné nariadenie

VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ v Kráľovej Lehote a ŠJ pri MŠ v Kráľovej Lehote ... - zverejnené dňa 04.03.2022

VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zverejnené dňa 08.12.2021

VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Kráľovej Lehote - zverejnené 08.06.2021

VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zverejnený dňa 10.03.2021

VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zverejnený od 15.12.2020 

VZN č. 2/2020 o Záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Kráľova Lehota - zverejnené dňa 22.05.2020

VZN č. 1/2020 o učení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Kráľovej Lehote - zverejnené dňa 05.03.2020

VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zverejnené dňa 12.12.2019

VZN č. 2/2019 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko - cintorín v Obci Kráľova Lehota - zverejnený dňa 28.08.2019

VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kráľova Lehota - zverejnený dňa 28.08.2019

VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Kráľovej Lehote a na správu budovy Kráľova Lehota 82 - zverejnený dňa 26.06.2019

VZN č. 3/2017 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej ev. známky pre psa

VZN č. 2/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - vyvesený dňa 23.08.2017

VZN č. 1/2017 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Kráľova Lehota - vyvesený dňa 28.06.2017

 

PrílohaVeľkosť
VZN č. 1_2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ, ŠJ, správa budov a vzdelávanie detí 2022.pdf205.56 KB
VZN č. 3_2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf251.05 KB
VZN č. 2_2020 ZaD č. 2 k ÚPN-O.pdf465.31 KB
ZaD č. 2 ÚPN-O - textová príloha.pdf204.99 KB
ZaD č. 2 ÚPN-O - grafická príloha č. 1-nalozka-SUTLAC.pdf152.46 KB
VZN č. 3_2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf750.38 KB
VZN č. 1_2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf1.38 MB
VZN č. 2_2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 2021.pdf203.2 KB
ZaD č. 2 ÚPN-O - grafická príloha č. 1-naložka upr..pdf84.09 KB
ZaD č. 2 ÚPN-O - grafická príloha č. 2 - schema VPS-nalozka-SUTLAC.pdf138.82 KB
ZaD č. 2 ÚPN-O - grafická príloha č. 2 - schema VPS-nalozka upr.pdf92.92 KB
VZN č. 1_2020 Dotácia pre MŠ 2020.pdf527.84 KB
VZN č. 2_2019 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko-cintorín.pdf440.25 KB
VZN č. 3_2019 o určení príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ a na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ.pdf311.89 KB
VZN č. 3_2017 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej ev.známky pre psa.pdf166.47 KB
VZN č. 1_2017 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Kráľova Lehota.pdf159.9 KB
VZN 1_2015 o sociálnych službách.doc55 KB
VZN 2_2014 Prevádzkový poriadok viacúčelové ihrisko.doc55.5 KB
VZN 1_2014 o dočasnom zásobovaní pitnou vodou.doc51 KB
VZN 1_2013 o dotáciách.doc136.5 KB
VZN 1_2012 Trhový poriadok a podmienky predaja a poskytovania služieb v Obci Kráľova Lehota.doc119 KB
VZN 2_2011 ZaD č. 1 k ÚPN-O Kráľova Lehota.doc76.5 KB
VZN 2_2008 cintorínsky poriadok.doc73 KB
VZN 1_2008 verejný poriadok, 31.03.2010.doc78.5 KB