organizácie

Organizácie v obci Kráľova Lehota
hasici

1. Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku ( JDS )

Základná organizácia JDS bola v obci založená dňa 06.01.2001 s 30 členmi. Organizácia má 40 členov. Členovia organizácie sa stretávajú raz za štvrťrok, blahoželajú členom k výročiu narodenia, organizačné posedenie pri živej hudbe, poprípade pri guláši.

Výbor má troch členov: Ing. Blažena Mosná – predsedníčka kontakt: 044/ 522 22 33, Gizela Fiamínová – podpredsedníčka kontakt: 044 /522 43 33, Albína Kunajová – pokladníčka kontakt: 044 /522 43 41, Mária Laštíková – predsedníčka revíznej komisie
--------------------------------------------------------------------------------
2. Poľovné združenie Stará dolina

Poľovné združenie Stará dolina vzniklo v roku 1993. Poľovné združenie Stará dolina obhospodaruje celkom 1951,70 ha z toho LPF 1491,52 ha a PPF 460,18 ha. Má 17 členov. Poľovný revír Stará dolina sa zaraďuje do II. akostnej triedy s nasledovným normovaným kmeňovým stavom zveri.

Druh zveri: Akostné triedy: Norm. kmeň. stav: Jelenia zver III. 19 Srnčia zver III. 19 Diviačia zver IV. 5 Ešte zver vlk, medveď, jazvec, líška.

Poľovný hospodár: Ján Jurík, Predseda poľovného združenia: Viliam Lehotský kontakt: 044/ 522 27 64, Tajomník poľovného združenia: Ján Pavlík
--------------------------------------------------------------------------------
3. Dozorný výbor Jednoty – spotrebné družstvo Kráľova Lehota

Jednota, spotrebné družstvo vedľa štátnych podnikov je ďalším článkom slovenskej ekonomiky.
Hlavným poslaním COOP Jednoty, spotrebného družstva je uspokojovať a poskytovať služby pre celú verejnosť. Jednota, spotrebné družstvo vzniklo dňa 13.09.1953. Členstvo v družstve je dobrovoľné. Členom družstva môže byť fyzická i právnická osoba, ktorá po dovŕšení 18. roku súhlasí so Stanovami družstva a chce sa podieľať na činnosti družstva.
V minulosti pred rokom 1990 bolo v našej obci vedených 205 členov. Po zmene a zvýšení poplatku na jedného člena na 500 Sk sa mnohí odhlásili alebo členské knižky prepísali na iného člena. Momentálne je v organizácií vedených 27 členov, ktorí sa podieľajú na oprave, údržbe, skrášľovaní okolia prevádzkovej Jednoty Potraviny mix. Súčasťou našej práce je aj pomoc pri kultúrno športových ako aj ostatných spoločenských podujatiach.
V posledných rokoch sa aj Jednota Liptovský Mikuláš transformovala na COOP Jednota Liptovsko Spišské spotrebné družstvo.
Predseda MDV SD Kráľova Lehota: Stanislav Gerec kontakt: 044/ 522 44 77
Podpredseda: Jaroslav Baran
Revízor: Milan Brtáň

--------------------------------------------------------------------------------
4. Dobrovoľný hasičský zbor Kráľova Lehota

Výbor DHZ:
Jozef Lesák - predseda
Štefan Hudáč - veliteľ
Elena Pirožeková - tajomníčka
Lenka Mrlianová - pokladníčka
Pavel Lehotský ml. - strojník
Michal Libiček - referent mládeže
Zdeno Lehotský - preventivár

--------------------------------------------------------------------------------
5. Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Kráľovej Lehote

Miestna skupina Slovenského červeného kríža bola založená 15.02.1952, zakladajúce členky boli: Anna Ďuricová, Etela Jurášová, Judka Lehotská, Katarína Lehotská, Želmíra Lehotská a Alžbeta Pirohová. Predsedníčkou Červeného kríža bola Anna Ďuricová. Zo začiatku bolo 6 členiek.
Miestna skupina Slovenského červeného kríža je dobrovoľná organizácia, eviduje 80 členov. Medzi prvoradú činnosť patrí poskytovanie prvej pomoci a obhajuje záujmy tých, ktorý potrebujú pomoc a podporu. Sú to najmä starí ľudia a maloleté deti, ktoré sa nevedia o seba postarať.

Výbor:
Elena Lehotská – predsedníčka, tel. č.: 0902 520 831
Bernardína Pichnarčíková – podpredseda, tel. č. 0911 241 665
Danica Lehotská – tajomníčka, tel. č. 0915 543 041
Marta Lehotská – pokladníčka, tel. č. 044/522 49 53
Mária Lehotská – kronikárka, tel. č. 0911 247 455

aktivity MS SČK:  kopanie a čistenie studničiek v katastri KráľovaLehota,                                                        chodenie masiek po dedine na posledný fašiang a organizovanie fašiangovej zábavy
--------------------------------------------------------------------------------
6. Komposesorát a urbariát Kráľova Lehota

Pozemkové spoločenstvo bolo založené dňa 26.05.1991, keď na Valnom zhromaždení dňa 08.05.1991 bolo odhlasované samostatné hospodárenie na lesnom majetku nadpolovičnou väčšinou podielnikov. Na tomto Valnom zhromaždení bol zvolený prípravný výbor v zložení:

Miroslav Lehotský, Kráľova Lehota č. 86
Peter Lehotský Šim., Kráľova Lehota č. 119
Ing. Gustáv Lehotský, Kráľova Lehota č. 41
Jozef Lehotský, Kráľova Lehota č. 121
Jozef Lehotský Mikuš, Kráľova Lehota 182

Členmi tohto výboru bola na Ministerstvo vnútra SR v Bratislave Žiadosť o registráciu združenia pod názvom „Združenie bývalých urbarialistov, komposesorátnikov a súkromných majiteľov obce Kráľova Lehota bez právnej subjektivity. Spoločenstvo bolo potom viackrát preregistrované:
- v roku 1994 na Obecnom úrade v Kráľovej Lehote
- v roku 1996 na Obvodnom úrade v Liptovskom Hrádku
- v roku 2002 na Okresnom úrade v Liptovskom Mikuláši, odbor pozemkového poľnohosp. a lesného hospodárstva a to zmluvou registrácie v súlade s § 29 pís. d zákona č. 181/1995 Z.z. v roku 2005 na žiadosť pozemkového spoločenstva bolo spoločenstvo preregistrované zo spoločenstva bez právnej subjektivity na spoločenstvo s právnou subjektivitou.

Orgány spoločenstva:
1. Valné zhromaždenie
2. Výbor
3. Dozorná rada

Najvyšším orgánom spoločenstva je Valné zhromaždenie, ktoré sa zvoláva min.1 krát do roka. Výbor spoločenstva sa zvoláva min 4 krát do roka.
Na výborovú schôdzu sú prizvaní predseda dozornej rady a lesný hospodár. Pri rozhodovaní o právach a povinnostiach má každý člen počet hlasov určených podľa výmery lesného pozemku prepočítaných za komposesorát a urbariát. ( 0,30 ha 1 hlas ) Majetok spoločenstva je zapísaný vo vložke č. 3 ako majetok komposesorátu, vo vl. č. 2 ako spoločný majetok bývalých urbarialistov Kráľova Lehota.
Komposesorát má celkový počet podielov 147728/1240915 z toho Ev. cirkev 251/210840
Urbár má celkový počet podielov 3744/37440000 z toho urbár Východná 102/1020000, podielnici z Dovalova 357/3570000.

Spoločenstvo riadi svoju činnosť podľa vypracovaných a schválených stanov Valným zhromaždením a je združením podielových spoluvlastníkov spoločného majetku členov Komposesorátu a urbariátu pozemkového spoločenstva Kráľova Lehota.
Spoločenstvo je založené za účelom spoločného hospodárenia na spoločných nehnuteľnostiach predovšetkým so zameraním sa na spoločné hospodárenie v spoločných lesoch, trvalých trávnych porastoch a na ostatnom majetku. Spoločenstvo získava finančné zdroje predovšetkým z predaja dreva. Spoločenstvo podľa § 3 ods. 1, písm. a,b zákona 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách vykonáva hospodárenie v lesoch v súlade s osobitnými predpismi.
Podnikateľskú činnosť vykonáva len za podmienok ustanovenými osobitnými predpismi.

Výbor:
Lehotský Miroslav – predseda od r. 1991
Strapoň Jozef – podpredseda 2007
Lehotský Samuel Š. – člen 2007
Brtáň Milan - člen 2007
Gerecová Ľubica – člen 2007

Dozorná rada: Michalidesová Marieta
Matisková Zdena
-----------------------------------------------------------------------------
7. Miestny odbor Matice slovenskej
 
Miestny odbor Matice slovenskej bol založený v našej obci ustanovujúcim valným zhromaždením dňa 17. augusta 2011 a má 23 členov. Poslaním MO MS je participovať na kultúrnych a spoločenských akciách v obci, organizovať rôzne spoločenské podujatia v obci a zachovávať tradície slovenského života.
Do výboru MO MS boli zvolení:
Ing. Blažena Mosná - predsedníčka, kontakt: 044/522 22 33, Mgr. Erika Šteučeková - podpredsedníčka, kontakt: 044/522 28 01, Dagmar Žišková - členka a pokladníčka, kontakt: 044/522 28 01, Pavel Lehotský st. - člen, Zdenko Lehotský - člen.