Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Obec Kráľova Lehota v zastúpení starostom obce Vladimírom Kaprínim v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Verejné vyhlášky

 Verejné vyhlášky

 

Voľby do Európskeho parlamentu

 Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v sobotu 25. mája 2019 v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu: obec.klehota@mag-net.sk  

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z.z. o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky určil termín ich konania na sobotu 16.03.2019.  Voľby sa budú konať v čase od 7:00 do 22:00 hod.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30.03.2019 od 7:00 do 22:00 hod.

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Kráľova Lehota

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Kráľova Lehota pre obdobie rokov 2018 - 2022, zverejnený dňa 08.06.2018.

Písomné pripomienky ku Komunitnému plánu sociálnych služieb Obce Kráľova Lehota môžete doručiť na Obecný úrad Kráľova Lehota do 15 dní od jeho zverejnenia, t.j. do 25.06.2018.

Krista Bendová - slávnostná spomienka na 95.výročie narodenia a 30. výročie úmrtia

V sobotu 27.  januára 2018 sme si v našej obci slávnostne pripomenuli 95. výročie narodenia a 30. výročie úmrtia významnej slovenskej spisovateľky, našej rodáčky Kristy Bendovej. Slávnosť začala popoludní o 15,00 hod. pri urnovom hrobe spisovateľky zapálením sviečok, položením kytíc a básňou, ktorú predniesla  Vanda Ballonová, slávnostne sa prítomným prihovoril starosta obce Vladimír Kapríni.

90. výročie založenia DHZ Kráľova Lehota

Obec Kráľova Lehota a Dobrovoľný hasičský zbor Kráľova Lehota v sobotu 8. júla 2017 o 13,00 hod. na futbalovom ihrisku pred penziónom Larion v Kráľovej Lehote si pripomenuli 90. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v obci. Oslavy začali štátnou hymnou a modlitbou hasiča v podaní Janky Lorenčíkovej.

Rekonštrukcia MK Magdolina skala Kráľova Lehota

 Rekonštrukcia MK Magdolina skala Kráľova Lehota

PREDMET ZÁKAZKY : Rekonštrukcia MK Magdolina skala Kráľova Lehota

Druh zákazky: Práce

Stručný opis:

Stavba zahŕňa uskutočnenie stavebných prác v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Desingncraft, s.r.o.,

Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš, zodp. projektant Ing. Ján Mudrik a ELVIK, Ing. Vladimír Kičin, Moyzesova 1488,

PHSR Obce Kráľova Lehota

 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kráľova Lehota do roku 2022.

Tu môžete nahliadnúť do prípravy PHSR Obce Kráľova Lehota. Pripomienky, doplnenie a iné návrhy môžete posielať na Obecný úrad Kráľova Lehota mailom na adresu: obec.klehota@mag-net.sk, písomne alebo osobne na OcÚ.

Otvorenie pamätnej izby Kristy Bendovej a Oldricha Bendu

V piatok 4. septembra 2015 sa pred budovou železničnej stanice, v ich rodnom dome v Kráľovej Lehote, konalo slávnostné otvorenie pamätných izieb významnej slovenskej spisovateľky pre deti a mládež Kristy Bendovej a jej brata akademika Oldricha Bendu.